Hronologija integracija BiH u Europsku uniju

Bosna i Hercegovina podnijela je zahtjev za članstvo u EU-u u februaru 2016., a status zemlje kandidatkinje dodijeljen joj je u decembru 2022. Nakon što postigne potreban stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo, Bosna i Hercegovina može započeti pregovore o pristupanju.

Zahtjev za članstvo u EU-u

Bosna i Hercegovina podnijela je zahtjev za članstvo u EU-u 15. februara 2016.

Vijeće je 20. septembra 2016. usvojilo zaključke o tom zahtjevu, u kojima je pozvalo Komisiju da dostavi svoje mišljenje. Vijeće je u tim zaključcima ujedno pozvalo Bosnu i Hercegovinu da nastavi s nastojanjima da osigura učinkovitu provedbu plana reformi, koje uključuju reforme u području vladavine prava i javne uprave.

Zaključci Vijeća o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, 20.09.2016.

Komisija je u maju 2019. objavila mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, u kojem je utvrdila 14 ključnih prioriteta za otvaranje pregovora o pristupanju EU. Vijeće je 10. decembra 2019. godine donijelo zaključke o mišljenju Komisije.

Zaključci Vijeća o mišljenju Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, 10.12.2019.

Bosna i Hercegovina je u decembru 2022. godine dobila status zemlje kandidata za članstvo u EU, pod pretpostavkom da će implementirati korake navedene u Komunikaciji Komisije iz oktobra 2022. o politici proširenja u cilju jačanja vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovani kriminal, upravljanje migracijama i osnovna prava.

Zaključci Evropskog vijeća, 15. decembar 2022.
Izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2022. godinu (Evropska komisija)

Mišljenje Komisije: implementacija ključnih prioriteta

Kako bi otvorila pregovore o pristupanju EU, Bosna i Hercegovina mora implementirati 14 ključnih prioriteta utvrđenih mišljenjem Evropske komisije o zahtjevu zemlje za članstvo u EU od maja 2019. godine, s naglaskom na demokratiji i funkcionalnosti države, vladavina prava, osnovna prava i reforme javne uprave. Navedeno mišljenje predstavlja sveobuhvatan plan reformi koji treba da posluži kao temelj i podrška toj zemlji na njenom putu ka EU integracijama.

Vijeće je pozdravilo mišljenje Komisije i dosljedno poziva Bosnu i Hercegovinu da implementira 14 ključnih prioriteta i time napreduje na svom evropskom putu.

U junu 2022. godine Evropsko vijeće je također pozvalo sve političke lidere u Bosni i Hercegovini da brzo provedu obaveze preuzete u političkom sporazumu i da završe ustavnu i izbornu reformu u skladu sa utvrđenim prioritetima.

Politički dogovor o principima za osiguranje funkcionalne Bosne i Hercegovine koja napreduje na evropskom putu, 12.06.2022.
Zaključci Evropskog vijeća, 23. i 24. juna 2022.

U decembru 2022. godine, nakon preporuke da se Bosni i Hercegovini dodijeli status zemlje kandidata za članstvo u EU, Vijeće je istaklo da zemlja treba što prije napredovati na svom evropskom putu, posebno ispunjavanjem utvrđenih prioriteta.

Pristupni pregovori

Evropska komisija je u novembru 2023. godine izdala preporuku za otvaranje pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom nakon što se postigne neophodna usklađenost sa kriterijima za članstvo. U decembru 2023. čelnici EU izrazili su spremnost da otvore pristupne pregovore nakon što Bosna i Hercegovina dostigne tu ključnu fazu. Pozvali su Komisiju da najkasnije u martu 2024. izvijesti Vijeće o postignutom napretku kako bi se mogla donijeti odluka.

Izvještaj o Bosni i Hercegovini (Evropska komisija, 8. novembra 2023.)
Zaključci Evropskog vijeća, 14. i 15. decembra 2023.

Proces stabilizacije i pridruživanja

Svi partneri sa Zapadnog Balkana zaključili su Sporazume o stabilizaciji i pridruživanju, koji uspostavljaju opšti okvir za njihove odnose sa EU. Ovi sporazumi su dio procesa stabilizacije i pridruživanja, odnosno politike EU prema Zapadnom Balkanu, i odvojeni su od pregovora o pristupanju EU. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom ratificiran je i stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje EU i Bosne i Hercegovine

Predstavnici EU i Bosne i Hercegovine sastaju se u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje EU i Bosne i Hercegovine kako bi sagledali napredak u odnosima između EU i Bosne i Hercegovine u sklopu procesa stabilizacije i pridruživanja.

Do jula 2023. godine održano je pet sastanaka Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje EU i Bosne i Hercegovine. Učesnici su na posljednjem sastanku razgovarali o odnosima između EU i Bosne i Hercegovine i pretpristupnom procesu, s naglaskom na političke i ekonomske kriterije, pravo EU i pretpristupnu pomoć.

Sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje EU i Bosne i Hercegovine, 19.07.2023.

Godišnji pregled napretka


Savjet svake godine usvaja zaključke o proširenju i procesu stabilizacije i pridruživanja, u kojima se razmatra napredak koji su zemlje kandidati za članstvo i partneri postigle na svom evropskom putu.

U svojim najnovijim zaključcima, usvojenim u decembru 2023., Vijeće je pozdravilo reformske napore koje je Bosna i Hercegovina poduzela od kada joj je u decembru 2022. godine dodijeljen status kandidata, ali je napomenulo da je ukupni napredak ograničen i da je potreban intenzivniji rad na 14 ključnih prioriteta .

Bosna i Hercegovina mora poduzeti dalje ustavne i izborne reforme kako bi osigurala jednakost i nediskriminaciju za sve građane. Svi politički akteri moraju se suzdržati od provokativne retorike i akcija podjela i odreći ih se. Suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i međunarodni identitet Bosne i Hercegovine se moraju poštovati. Svaka radnja koja je suprotna ovim principima će dovesti do ozbiljnih posljedica.

Vijeće je dalje naglasilo potrebu jačanja vladavine prava i istaknulo da Bosna i Hercegovina treba poduzeti odlučne korake u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala kako bi postigla rezultate u oblasti istraga i osuda, između ostalog na visokom nivou. . Vijeće je pozvalo zemlju da pojača napore u reformi ljudskih prava i garantuje sigurnost novinara.

Vijeće je pozdravilo usklađivanje Bosne i Hercegovine sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU, ali je također pozvalo na punu provedbu restriktivnih mjera, uključujući one koje se odnose na Rusiju i Bjelorusiju.

Vijeće odobrava zaključke o proširenju (saopćenje za javnost, 12. decembar 2023.)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)